Energiutgifter (A-konto)

Siden boligorganisering på Løren Torg er litt mer komplisert enn vanlig med både næring, parkering og boliger så er også gangen rundt fjernvarme ikke helt rett fram.

Fjernvarme

Forenklet for borettslaget kan en si at Techem Norge AS (tidligere Inergi AS) står for administrasjon (fjernavlesning av strøm, fjernvarme og varmtvannsforbruk) i den enkelte boenhet. A-konto beløpet er fastsatt av Techem etter en historisk beregning av energiforbruket for den enkelte boenhet, og kreves inn av borettslaget via felleskostnadene. Techem avregner energiforbruk pr år opp mot innkrevd A-konto beløp og resultatet oversendes OBOS. OBOS foretar utbetaling/innkreving med bakgrunn i Techem sine rapporter.

Skal en se på total bildet blir det litt mer komplisert.
Hafslund leverer energi til Seksjonssameiet. Fra Seksjonssameiet blir energien fordelt mellom Lørenvangen borettslag (da de ikke har egen varmeveksler mot Hafslund), Næringsdelen av Løren Torg og Løren Torg borettslag.
Seksjonssameiet måler hvor mye energi (radiatorvarme og varmtvann) som blir levert til Løren Torg Borettslag som enhet – som er det borettslaget totalt blir bekostet.

For borettslaget som en enhet har også en A-konto hos Techem fakturert av Seksjonssameiet. Denne kontoen inneholder, i praksis, de individuelle beboerkontoene avregnet hvert år. Når de individuelle kontoene er gjort opp så står det igjen med en rest. Denne energien er det vi bruker på Serviceområdet og andre felles området pluss tap i ledningsnettet og er en utgift som tilfaller borettslaget i fellesskap.

Altså; hver leilighet har seriemålere for varme og varmtvann (og strøm). Disse målerene blir avlesning trådløst av Techem. Basert på målingene (Varme/varmtvann og strøm) blir hver enhet balansert mot individuell innbetalt på A-konto ved årsoppgjøret. Det overskytende forbruket, forskjellen energi inn til borrettslaget og summen av forbruket i enhetene, er det som varmer fellesområder inkludert servicesenteret. Dette overskytende forbruket blir belastet borettslaget.

Strøm

For strøm er det litt mindre komplisert da Borettslaget har egne strømmålere rett til Hafslund slik at Seksjonssameiet ikke er involvert. Det vil si at borettslaget betaler direkte til strømleverandør per måned for alt forbruket vårt. Men for hver enhet gjelder det samme som ved varme; hver leilighet har seriemåler for strøm som blir avlest trådløst av Techem. Basert på målingene (av strøm og energi) blir hver enhet balansert mot innbetalt på A-konto ved årsoppgjøret. Det overskytende forbruket, forskjellen strøm inn til borettslaget og summen av forbruket i enhetene, det som lyser opp fellesområder inkludert servicesenteret, blir belastet borettslaget i fellesskap.

Kontroll

Techem har standard prosedyrer for å sikre målingene via en avlesningskontrollen som gjøres. Denne skal plukke opp eventuelle feil og mistenkeligheter. Ved varsel/feilmelding på en måler, så gjøres en vurdering på om det kreves service eller ikke. Det samme gjelder ved veldig høyt eller veldig lavt forbruk. Techem ser på historikken og tar en avgjørelse derfra. Utgangspunkt er dog at målerne virker og at det er den korrekte verdi som avleses. Beboere oppfordres til å sjekke at avregningen stemmer med en kontrollmåling. Spesielt hvis vareforbruk har økt, og en ser av tidligere forbruksmønstre at «en følger sin kurve».

Dessverre er måleren på kjøkkenet litt håpløst plassert helt innerst, men det skal være mulig for de aller fleste å få lest av hvis en tømmer skapet og tar ut hyllen.

[singlepic id=57 w= h= float=center]

Statistikk

Selv om leilighetene våre er ganske like er det ikke alltid like enkelt å sammenligne forbruk med naboen. Små daglige preferanser kan ha nokså store utslag over et helt år.
For å kunne ha en pekepinn har vi laget en normaldistribusjonen av kostnadene for varme, varmtvann og strøm i 2014. Som grafen under viser så er forbruket veldig spredt, spesielt for varme.

Normaldistibusjon

 

På varme er standardavviket på 66% av gjennomsnittet, på varmtvann er det 84% mens på strøm er det 36%. Det er med andre ord er det veldig vanskelig å sammenligne seg med naboen. Den en kan gjøre er å se om en er veldig langt utenfor «gjennomsnittet» og om forbruket har økt uten god grunn og ikke følger ens vanlige historiske forbruk.

Anslag

Som et estimat kan en si at en dusj som varer i rundt 10 minutter og har en temperatur på ca 38°C bruker omtrent 120 liter vann. Av dette er vel halvparten varmtvann. Med en slik dusj hver dag så ender enn opp på nesten 22m³. Et høyst uoffisielt regnestykke, og kun ment som en rettesnor for å kunne ha en liten idé om hva som er «fornuftig» forbruk av varmtvann. Regnestykket inkluderer ikke varmtvann til oppvask, håndvask og husvask.