Parkeringsanlegget

Løren Torg Parkering består av totalt 169 parkeringsplasser, hvorav 9 er avsatt til handicap-plasser. Herav er det knyttet bruksrettigheter til 78 plasser for Løren Torg Borettslag. Tre av disse plassene er avsatt til gjester/servicevert. Gjesteparkeringsplassene er for gjester og ikke beboere. Regelmessig/gjentatt parkering av beboere på gjesteparkeringsplassene vil kunne medføre kontrollavgift.

Det er 4 handicap-plasser i den del av anlegget som er tilknyttet bruksretter. Disse er fordelt blant bruksrettene, tildels uten hensyn til om det foreligger dokumentert behov. Dersom en bruksrettshaver kan dokumentere behov for slik plass, har bruksrettshaveren krav på å få bytte vederlagsfritt til den nærmeste handicap-plass som ikke allerede er i bruk av person med dokumentert behov for slik plass.

Løren Torg Parkering AS leier ut 91 plasser og er hjemmelshaver og eier til garasjeanlegget. Anlegget omfatter grunn, kjøreporter, adgangskontrollsystemer, ledelys etc. i garasjeanlegget. Adkomstdører fra sameiet er sameiets ansvar, også adgangskontroll til/fra disse dørene.

For anleggets område er det inngått avtale med ekstern leverandør om parkeringskontroll som skal påse at parkeringsreglene blir overholdt til beste for alle.

Kontakt

Den daglige drift og vedlikehold blir utført av Løren driftsentral. Henvendelser vedrørende garasjeanlegget skal derfor fortrinnsvis til lorendrift@selvaag.no eller på telefon 41 79 81 00. For kontakt med eier så kontaktes Selvaag Eiendom AS (Løren Torg Parkering AS) ved: Jan Tore Pettersen, jtp@selvaag.no, 23 13 70 00. Ved eierskifte må Selvaag Eiendom AS ha beskjed ved Kathrine Bakke tlf: 23 13 70 00 eller epost eiendom@selvaag.no.

Rettigheter og plikter ved kjøp av bruksrett

Borettslagets bruksretter er formelt knyttet til den enkelte andelseiers bruksrett, ikke til borettslaget som sådan. Andelseiere som har kjøpt garasjeplass, har bruksrett til fast garasjeplass. Parkeringsplassen skal bare kunne overdras sammen med andelen (jmf kjøpekontrakt § 2.6).

All parkering skjer på egen risiko. Bruksrettshaver og leietaker plikter å rette seg etter de ordensregler som til enhver tid gjelder. Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler på parkeringsplasser i garasjeanlegget. Slike biler vil eventuelt bli fjernet for eiers regning uten varsel.

På hver plass kan det parkeres motorkjøretøy innenfor parkeringsplassens avgrensning. Det er ikke anledning til montere bolter eller annet festeutstyr som krever boring i betongen. Det er heller ikke tillatt å feste noe i rør eller bygningstekniske installasjoner. Hjul og andre gjenstander som hensettes på garasjeplassen vil bli påtalt og må fjernes umiddelbart etter varsling fra styret.

Vi minner om at motorsykler, scootere og mopeder også er motorkjøretøy og omfattes derfor av reglene.

Ved salg må megler gi beskjed til Løren Torg Parkering AS med nye bruksrettshavere.

Fellesutgifter

I henhold til kjøpekontraktens § 2.6. er det forutsatt at kjøper dekker sin forholdsmessige andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget. Fellesutgiftene fastsettes av Løren Torg Parkering AS for garasjen i henhold til eget budsjett. Fellesutgiftene vil bli revidert årlig på bakgrunn av aktivitetsnivå og nødvendig og påkrevet vedlikehold av anlegget. Regnskap skal forelegges bruksrettshavererne årlig. Fellesutgiftene betales kvartalsvis forskuddsvis.

Løren Torg Parkering AS vil som hjemmelshaver ta driftsansvaret, forskuttere reparasjoner osv., og hente dette inn igjen via forskutterte fellesutgifter som nevnt over til de andelseierne som har p-plass.

Regulering felleskostnader 2014

Regnskap

Regnskap Løren Torg Parkering for 2013 og 2014.

Kjøreport

Kjøreporten er levert av Norport som det også er inngått serviceavtale med. Kjøreporten går opp når man enten trykker på fjernkontrollen eller bruker nøkkel i nøkkelbryter. Dersom man ikke bryter fotocellen vil porten stå åpen i ca ett minutt før den automatisk går ned igjen. Porten går ned ca 5 sekunder etter at fotocellen er brutt og man har kjørt inn/ut av anlegget.

Nøkkel og fjernkontroll

Husnøkkelen går også til alle garasjeporter. Bestilling av nøkler må skje via borettslaget. Fjernkontroll må bestilles direkte hos Selvaag Eiendom AS, og bli lagt inn i systemet via driftsavdelingen. Brukere, som vil ha en slik portåpner, må selv bære kostnadene for denne åpneren. Ved tyveri eller tap av fjernkontroll må dette også meldes til vaktmester slik at fjernkontroll kan deaktiveres fra anlegget.

Kameraovervåkning & tyveri

Det er installert et kameraovervåkningssystem som er levert av Securitas og driftes av Selvaag Eiendom AS. Innholdet som tas opp av kameraet lagres i syv dager før det slettes. Dersom man har behov for å ta ut opptak for en viss periode, f eks ved innbrudd i bil må forholdet anmeldes til politiet, Selvaag Eiendom må anmodes om å lete gjennom opptaket som så kan sendes politiet for gjennomgang. Det er ikke anledning for beboere å se gjennom opptaket. Det vil også bli avkrevd en timebasert avgift for å ta ut et slikt opptak. Opptak kan tas ut ved henvendelse til Selvaag Eiendom, vaktmester på tlf. 23 13 70 00 evt. vakttelefon 976 97 976.

Lademulighet (el. bil)

Ved et ønske om lademulighet for elektrisk bil må en vi henvendelse gå til Løren Torg Parkering for undersøke kapasitet i garasjeanlegget. En må beregne at all installasjonskostnad og bruk tilkommer bruker. Kostnader ved en framtidig oppgradering av det elektriske anlegget vil også kunne tilkomme.

Utleie av egne plasser & leie parkering

Bruksrettshavere som ikke selv benytter garasjeplassen bør leie den ut til andre andelseiere. For resten av plassene har Løren Torg Parkering AS har inngått avtale med Q-Park. Så hvis ikke det er mulig å leie parkeringsplassen av bruksrettshavere som ikke selv benytter garasjeplassen, er det mulig å leie plass i «næringsdelen» av kjelleren via Q-park på Løren Torg.

Tatt ut

På plassene foran oppgangene er det forbudt å parkere for motorkjøretøyer. Det er imidlertid tillatt å stanse for av- og pålessing i inntil 20 min. Har man behov for å ha bil stående utover dette tidsrommet, f.eks. i forbindelse med flytting eller utførelse av arbeider i egen leilighet, kan man få utstedt spesiell parkeringstillatelse for et angitt tidsrom.